+30 210 262 0642     +30 210 262 2633

Όροι Χρήσης

 

Η εγγραφή του χρήστη συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του αντίτιμου της μίσθωσης της ιστοσελίδας και τον τρόπο καταβολής του. Περαιτέρω, ο χρήστης δια της εγγραφής του τεκμαίρεται ότι αποδέχεται να καταχωρεί κατά τρόπο σαφή, ολοκληρωμένο και έγκυρο ό,τι αφορά στα δημοσιευόμενα στοιχεία της επιχείρησης και να ενεργεί, ώστε αυτά να ανταποκρίνονται πάντοτε στην αλήθεια και να παρέχουν πλήρη, ασφαλή και αξιόπιστη πληροφόρηση. Τυχόν δημοσίευση ψευδών ή αναληθών στοιχείων από τον χρήστη δεν δημιουργεί καμία απολύτως ευθύνη στην ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.GR προς οιονδήποτε, αλλά βαρύνει αποκλειστικά τον χρήστη, ο οποίος μάλιστα ευθύνεται και εξαναγωγής σε περίπτωση που η ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.GR τυχόν εναχθεί από οιονδήποτε ή υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης, λόγω δημοσίευσης στοιχείων με το παραπάνω περιεχόμενο από τον χρήστη. Σε κάθε περίπτωση η ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.GR διατηρεί κατά του χρήστη αξίωση αποζημίωσης για κάθε ζημία του από ενέργειες αυτού για την παραπάνω αιτία. Ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο όσων δημοσιεύει στην ιστοσελίδα, που μισθώνει, το οποίο πρέπει να είναι σύννομο, κόσμιο και σύμφωνο με την αντίληψη των χρηστών ηθών. Τυχόν μη συμμόρφωση του χρήστη προς τις επιταγές του νόμου και της ηθικής, βαρύνει αποκλειστικά αυτόν και δημιουργεί σε κάθε περίπτωση αναγωγικά δικαιώματα υπέρ της ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.GR, εφόσον η τελευταία εναχθεί ή υποχρεωθεί σε καταβολή από παράνομη κατά τα παραπάνω ενέργεια του χρήστη.