+30 210 262 0642     +30 210 262 2633

Υποδείγματα ισολογισμού και αιτήσεων

  • Κατεβάστε την Αίτηση καταχώρισης στην υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ  της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της ιστοσελίδας της εταιρείας.

αίτηση

  • Κατεβάστε την Αίτηση γνωστοποίησης στην υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ  ανάρτησης σε ιστοσελίδα πράξεων και στοιχείων.

αίτηση

  • Κατεβάστε  Υπόδειγμα Ισολογισμού κατά το  Ε.ΓΛΣ  και το ν.2190/1920 , μορφή excel.

υπόδειγμα